Polityka Prywatności

Poprzez niniejszą politykę ochrony danych UTK Jerzy Raczkowski informuje użytkowników swojej strony internetowej o sposobie zarządzania danymi użytkowników, tak aby mogli oni swobodnie i dobrowolnie decydować o tym, czy chcą przekazać żądane informacje.

Niniejsza strona szanuje i chroni dane osobowe swoich użytkowników. W związku z tym powinieneś wiedzieć, że Twoje prawa są zagwarantowane.

Z UTK Jerzy Raczkowski gwarantujemy przestrzeganie następujących zasad w celu zapewnienia prywatności:

 • Nigdy nie pytamy o dane osobowe, chyba że jest to naprawdę konieczne do świadczenia usług, których wymaga klient.
 • Nigdy nie udostępniamy nikomu danych osobowych naszych użytkowników, chyba że w celu zachowania zgodności z prawem lub za wyraźną zgodą użytkownika.
 • Nigdy nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do celów innych niż określone w niniejszej Polityce Prywatności.

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w celu dostosowania do nowych wymogów prawnych, a użytkownikom zaleca się okresowe jej odwiedzanie.

UTK Jerzy Raczkowski dostosowała niniejszą stronę internetową do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RGPD) oraz ustawy nr 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE lub LSSI).

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Tożsamość osoby odpowiedzialnej:

 • UTK Jerzy Raczkowski
  NIP: 9661635823
  Adres: Polska, 15-177 Białystok, ul. Cicha 11
  Telefon: +48 605 601 907

Do przetwarzania danych naszych użytkowników stosujemy wszystkie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa określone w obowiązujących przepisach.

Zasady, które będziemy stosować w odniesieniu do Państwa danych osobowych

Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych będziemy kierować się następującymi zasadami, które spełniają wymagania nowego RGPD:

 • Zgodność z prawem, lojalność i przejrzystość: Do przetwarzania danych osobowych zawsze wymagana jest zgoda użytkownika w jednym lub kilku konkretnych celach, o czym poinformujemy go z wyprzedzeniem i przy zachowaniu całkowitej przejrzystości.
 • Redukcja ilości danych: Będziemy żądać ściśle niezbędnych danych tylko w związku z celami, dla których ich wymagamy.
 • Ograniczenie okresu przechowywania: lDane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów przetwarzania.
 • Uczciwość i poufność: Państwa dane będą traktowane w sposób gwarantujący odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych oraz poufność.

UTK Jerzy Raczkowski będzie podejmować niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych naszych użytkowników przez osoby trzecie.

W jaki sposób uzyskaliśmy Państwa dane?

Dane osobowe, które przetwarzamy na tej stronie pochodzą z:

 • Formularza kontaktowego
 • Adresu e-mail
 • Kiedy rejestrujesz się jako użytkownik

Jakie są Twoje prawa, gdy podajesz nam swoje dane?

Osoby zainteresowane mają prawo do:

 • Żądanie dostępu do zebranych danych osobowych
 • Żądanie poprawienia lub usunięcia Państwa danych
 • Żądanie ograniczenia danych
 • Przeciwstawienie się traktowaniu
 • Żądanie przenoszenia danych

Osoby, których dane dotyczą, mogą mieć dostęp do swoich danych osobowych, a także zażądać poprawienia nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, zażądać ich usunięcia, gdy, między innymi, dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone. W pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mogą wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania ich danych, w którym to przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu wykonania lub obrony roszczeń.

W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją osoby, których dane dotyczą, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. UTK Jerzy Raczkowski zaprzestanie przetwarzać dane, z wyjątkiem uzasadnionych przyczyn, wykonywania lub obrony wszelkich roszczeń. Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do przenoszenia danych, tzn. do otrzymywania danych osobowych, które podałeś i przekazywania ich w razie potrzeby innemu administratorowi danych:

 • Przetwarzanie opiera się na wyrażeniu zgody.
 • Dane zostały dostarczone przez zainteresowaną osobę.
 • Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych, mają Państwo prawo do tego, by dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od administratora danych do administratora danych tam, gdzie jest to technicznie możliwe.

Osoby, których dane dotyczą, mają również prawo do skutecznej ochrony sądowej i mogą złożyć skargę do organu nadzorczego, w tym przypadku do hiszpańskiej agencji ochrony danych, jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Gdy użytkownik łączy się z tą stroną internetową, na przykład w celu skomentowania postu, wysłania wiadomości e-mail do właściciela, subskrypcji lub zawarcia umowy, podaje dane osobowe, za które odpowiada UTK Jerzy Raczkowski Takie informacje mogą obejmować dane osobowe, takie jak adres IP, nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje. Przekazując te informacje, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, zarządzanie i przechowywanie swoich danych przez UTK Jerzy Raczkowski, zgodnie z opisem w Informacji prawnej oraz w niniejszej Polityce Prywatności. W UTK Jerzy Raczkowski istnieją różne systemy gromadzenia danych osobowych i postępowania z informacjami dostarczonymi przez zainteresowane strony w następujący sposób:

 • Formularz kontaktowy: Wymagane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne informacje, które można nam podać w treści wiadomości, w celu spełnienia wymagań użytkowników Internetu. Na przykład, możemy wykorzystywać takie dane do odpowiadania na Państwa prośby oraz do odpowiadania na pytania, skargi lub komentarze dotyczące informacji zawartych na stronie internetowej, usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej lub przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Formularz rejestracyjny użytkownika: Przy wypełnianiu pól w zakładce “Załóż konto” wymagane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, e-mail i hasło. Inne dane nie identyfikujące są również zbierane i uzyskiwane za pomocą niektórych CIASTECZEK, które są pobierane do komputera użytkownika podczas przeglądania tej strony internetowej, które są szczegółowo opisane w zasadach dotyczących ciasteczek.

UTK Jerzy Raczkowski nie będzie przekazywać danych osobowych, które mogą zidentyfikować użytkownika osobom trzecim bez uprzedniej zgody.

Uprawnienie do przetwarzania danych

UTK Jerzy Raczkowski jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych, za zgodą osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art.6.1.a wyżej wymienionego RGPD.

Okres przechowywania danych

Przekazane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywane są stosunki biznesowe i, w stosownych przypadkach, przez lata niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych lub do momentu, gdy osoba, której dane dotyczą, zażąda usunięcia swoich danych.

Środki bezpieczeństwa

UTK Jerzy Raczkowski zobowiązuje się do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników, z poszanowaniem ich poufności, do wykorzystywania ich zgodnie z ich celem, jak również do przestrzegania obowiązku ich przechowywania i przystosowania wszystkich środków zapobiegających zmianom, utracie, przetwarzaniu lub nieautoryzowanemu dostępowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu, gdy UTK Jerzy Raczkowski dowie się o tym fakcie, musi niezwłocznie powiadomić o tym użytkownika i przekazać mu odpowiednie informacje związane ze zdarzeniem zagrażającym bezpieczeństwu, gdy zostanie ono ujawnione.

Ścisłość danych

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość danych przesłanych do UTK Jerzy Raczkowski zwalniając UTK Jerzy Raczkowski z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

Użytkownicy gwarantują i odpowiadają, w każdym przypadku, na dokładność, aktualność i autentyczność podanych danych osobowych oraz zobowiązują się do ich odpowiedniego uaktualniania. Użytkownik wyraża zgodę na podanie pełnych i prawidłowych danych w formularzu kontaktowym lub formularzu subskrypcji.

Akceptacja i zezwolenie

Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o warunkach dotyczących ochrony danych osobowych, akceptacji i zgody na ich przetwarzanie przez UTK Jerzy Raczkowski w sposób i w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Wycofanie

Zgoda udzielona zarówno na przetwarzanie, jak i przekazywanie danych zainteresowanych stron może zostać w każdej chwili odwołana poprzez powiadomienie o tym fakcie UTK Jerzy Raczkowski na warunkach określonych w niniejszej Polityce Prywatności w celu korzystania z przysługujących Państwu praw.

Zmiany w polityce prywatności

UTK Jerzy Raczkowski zastrzega sobie prawo do zmiany tej polityki w celu dostosowania jej do nowych przepisów i praktyk branżowych. W takich przypadkach UTK Jerzy Raczkowski poinformuje na tej stronie o wprowadzonych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wprowadzeniem.